Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (in- en verkoop)

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze in- en verkoopaanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto/motor’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op onze verhuur- en leaseactiviteiten.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze in- en verkoopaanbiedingen en koopovereenkomsten, ongeacht een eventuele (eerder) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen en commerciële uitingen (zoals advertenties en andere reclame-uitlatingen) onder andere wat betreft prijzen, staat en historie van de voertuigen, schadeverloop, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

3. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.

4. Verwijderingsbijdrage
De koper van een auto met een nieuw kenteken dient naast de overeengekomen aankoopprijs tevens een verwijderingsbijdrage te betalen. Wettelijk is geregeld dat een kenteken pas wordt verstrekt nadat de verwijderingsbijdrage is betaald. Op het moment van publiceren van deze algemene voorwaarden bedraagt deze verwijderingsbijdrage €45 inclusief BTW.

5. Mutaties
Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te (laten) brengen aan de verkochte auto/motor’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

6. Termijnen
1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet ’tijdige’ levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt.

7. Levering en risico-overgang
1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:
a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.

8. Betalingen
1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 7 lid 2 vermelde termijn, of conform artikel 7 lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

9. Inkoop
1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto/motor inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:
– een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;
– een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;
– een ondernemer is, die de auto/motor uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht;
– een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
– een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.
2. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto/motor.
3. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto/motor dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
4. Indien de overdracht van de in te kopen auto/motor plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto/motor niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.
5. De in te kopen auto/motor(‘s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto/motor(‘s).
6. Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto/motor tegen inkoop van een auto/motor de in te kopen auto/motor blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto/motor eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto/motor voor de koper/aanbieder.
7. De in te kopen auto/motor dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto/motor in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
8. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijke BTW- regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
9. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie.

10. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

11. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw het eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

12. Garantie en aansprakelijkheid
1. Door ons geleverde auto/motor’s worden zonder enige vorm van garantie geleverd tenzij er een door verkoper garantiebewijs is verstrekt met een bedrijfsstempel en het garantiebewijs zowel door koper als verkoper is getekend. Indien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan.
2. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
3. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn en bovendien beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende geleverde auto/motor.
4. Levering van auto/motor’s geschied zonder enige vorm van technische inspectie en wij kunnen derhalve niet instaan voor de technische staat van de auto/motor’s. Indien de door ons geleverde auto/motor’s met garantiebewijs worden geleverd betreft dit slechts een zekerheid voor eventuele kosten van technische herstel van gebreken.

13. Reparaties
1. Onze bedrijfsactiviteiten beperken zich tot in- en verkoop (met nevenactiviteiten leasing en verhuur waarop deze leveringsvoorwaarden geen betrekking hebben) en voeren wij geen reparaties uit.
2. In geval er een beroep wordt gedaan op de bovengenoemde garantiebepalingen zullen eventuele reparatie aan professionele reparatiebedrijven worden uitbesteed. Hetzelfde geldt voor eventuele afleveringsinspecties/beurten. Een koper dient verkoper altijd vooraf te informeren en goedkeuring vragen voordat er een reparatiebedrijf wordt ingeschakeld.

14. Klachten en verjaring
1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.
2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied.
3. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto/motor, dan wel nieuwe onderdelen.

15. Ontbinding
1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben 15% van de catalogusprijs inclusief BTW exclusief eventuele inruil als schade vergoeding in rekening te brengen.
2. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
3. Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Arrondissementrechtbank te Utrecht, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

17. Publicatie/deponeren voorwaarden
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden gepubliceerd op onze website www.bronkhorstauto.nl en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht. Bovendien worden de voorwaarden op aanvraag kosteloos toegezonden.
2. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen zullen op dezelfde site worden gepubliceerd en eveneens worden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht.

Inruilvoorstel aanvragen

Laat nu gratis uw auto taxeren en wij bekijken graag met u alle mogelijkheden!

Inruilvoorstel aanvragen